Uzman öğretmenlik başvurusu ne vakit bitiyor, müracaat nasıl yapılır?

Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği’ne nazaran öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı imtihan 19 Kasım’da yapılacak. Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik programı başvurusu 1 Haziran – 10 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Eğitimlerini tamamlayanların uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmeleri için girecekleri imtihan 19 Kasım’da yapılacak. Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları mecburî olacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK MÜRACAAT EKRANI

UZMAN ÖĞRETMENLİK İMTİHANI NE VAKİT?

Takvime nazaran eğitim programının müracaatları 01-10 Haziran 2022 tarihleri ortasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri ortasında gerçekleştirilecek.

19 Kasım 2022’de yapılacak yazılı imtihan müracaatları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri ortasında alınacak ve imtihan sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde kelam konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMINA MÜRACAAT NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında vazife yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına MEBBİS üzerinden müracaatta bulunacak.

Eğitim programına müracaatta bulunanların kaideleri taşıyıp taşımadıkları vilayetlerde oluşturulan vilayet kıymetlendirme kurulu tarafından 01-13 Haziran 2022 tarihleri ortasında değerlendirilecektir

EĞİTİM PROGRAMINA MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı imtihana müracaat tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi prestijiyle en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı imtihana müracaat tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi prestijiyle uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler müracaatta bulunabilecektir. Uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanına müracaatta bulunacakların öğretmenlik yahut uzman öğretmenlik müddetlerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen yahut uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet mühletleri dikkate alınacaktır. Bu mühletlere, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliğinin 14 üncü unsurunda belirlenen;

a) Bakanlık takımlarında öğretmen olarak misyonlu iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız müsaadeye ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik müddetleri,

b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen müddetler,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında kontratlı öğretmenlikte geçen mühletler,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci hususlarında öngörülen müsaadelerin tamamı,

d) Misyondan uzaklaştırma ve vazifeleri ile ilgili olsun yahut olmasın rastgele bir hatadan tutuklanma yahut gözaltına alınma nedenleriyle fiilen misyon yapılmayan müddetlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü unsurunda sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,

e) Özel okullarda öğretmen yahut yönetici, başka özel öğretim kurumlarında ise öğretmen yahut öğretmenlik atama koşulunu taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet müddetleri,

f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanunu kararları kapsamında sendikal vazifeleri nedeniyle aylıksız müsaadeli sayılanların, bu kapsamdaki müsaade müddetleri,

g) Öğretmen olarak vazife yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri ortasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Öteki Kamu Vazifelilerinin Kimi Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile birebir tarihler ortasında istifa sonucu misyonundan ayrılanlardan yine öğretmenliğe atananların vazifelerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih ortasında geçen mühletleri,

ğ) Vekâlet ve süreksiz misyon mühletleri, de dâhil edilecektir.

ADAY ÖĞRETMENLİK MÜDDETİ NE KADAR?

Aday öğretmenlerin adaylık mühleti bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama misyonlarından oluşan Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Yetiştirme Programı, eğitim heyeti kararıyla belirlenecek. Yetiştirme Programı, gereksinimler doğrultusunda birebir tarzla güncellenebilecek. Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zarurî olacak. Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenler, eksik kalan eğitimlerini telafi eğitimi ile tamamlayacak. Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, adaylık mühleti içinde atanma kurallarından rastgele birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme yahut kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, Yetiştirme Programı’na mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda adaylık kıymetlendirme komitesince aday öğretmenlerin yetişme sürecinde yer alan eğitim ve uygulama misyonlarını yapıp yapmadığına ait yapılan değerlendirmede misyonları yerine getirmediği tespit edilenlerin misyonuna son verilecek ve bunlar üç yıl mühletle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

ÖĞRETMEN, UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN MESLEK BASAMAĞI OLUŞTU

Öğretmenlik, adaylık devrinden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç meslek basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenliğe yazılı imtihan müracaat tarihinin son günü prestijiyle öğretmenlikte adaylık dâhil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleksel gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler müracaat yapabilecek. Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen mesleksel gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvurabilecek.

YAZILI İMTİHANDAN MUAFİYET

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı imtihandan muaf tutulacak.

Özel okul öğretmenleri ile öbür kamu kurumunda çalışanlar, yazılı imtihana başvurabilecek.

Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında vazife yapan öğretmenlerden yahut uzman öğretmenlerden gerekli kaideleri taşıyanlar, Bakanlıkça uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı için düzenlenecek eğitim programına ve yazılı imtihana müracaat yapabilecek. Yazılı imtihanlara ait duyuru, imtihan tarihinden en az 6 ay evvel Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Duyuruda imtihana müracaat tarihi, imtihanların yapılacağı tarih, imtihan hususlarının tartıları, sorulacak soru sayısı ve puan bedeli ile merkez imtihan komitesince belirlenecek öbür konulara yer verilecek. Yazılı imtihan, Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için farklı başka olmak üzere yılda bir sefer yapılacak. Bu imtihanlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı imtihan sonuçları, imtihanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

Uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı verilenlere sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için farklı başka olmak üzere bir derece verilecek. Özel öğretim kurumları ile öbür kamu kurumlarında öğretmen olarak misyon yapanlardan uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık yahut öbür kamu kurumlarının öğretmen takımlarına atananlar, vazifeye başlama tarihi prestijiyle uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanacak. Öbür kamu kurumlarında vazife yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler, uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı için öngörülen haklardan yararlanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanını haiz öğretmenler, bu unvanları kullanmaya devam edecekler. Uzman Öğretmenlik Mesleksel Gelişim Çalışmaları, Başöğretmenlik Mesleksel Gelişim Çalışmaları, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı kapsamı, içeriği ve öteki konular Bakanlıkça düzenlenecek. İHA

Yorum yapın

bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
bursa escort kusadası escort davutlar escort gorukle bursa görükle escort bursa bayan escort tuzla escort
bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort
görükle escort bursa escort bayan bursa merkez escort bursa sınırsız escort bursa otele gelen escort
casibom gaziantep escort porno izlegaziantep escortporno izle Bets10 jojobet casibom casibom jojobet casibom istanbul eskort
escort ankara
bursa escort bursa escort bayan bursa escort görükle escort bursa escort bayan bursa ucuz escort görükle escort bursa escort